top of page

Onze voorwaarden

De nu volgende Algemene Huurvoorwaarden hebben betrekking op de verhuur van scooters en toebehoren door Brommeleute. Brommeleute is een handelsnaam en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr.: 82328382.

 

Onder verhuurder wordt verstaan: Brommeleute.

 

Onder huurder wordt verstaan: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de feitelijke bestuurders van het voertuig;

 

Onder het gehuurde wordt verstaan: Scooters en alle toebehoren als zijnde vermeld op de huurovereenkomst;

 

Artikel 1. De ondertekenende huurder(s), vermeld op de huurovereenkomst/factuur erkennen, voorafgaande aan de huurperiode, kennis te hebben genomen alsook deze persoonlijk te hebben ontvangen, gelezen en begrepen en alsmede door reservatie en/of deelname ook akkoord te gaan met deze huurvoorwaarden van verhuurder. De huurvoorwaarden zijn ter plaatse ter beschikking en kunnen altijd gelezen worden. Ook staan deze vermeld op de website. Het rijden op de scooter is alleen toegestaan voor personen vanaf 21 jaar en in het bezit zijnde van een geldig bromfietscertificaat of geldig rijbewijs, voor minimum 1 jaar.

 

Artikel 2. Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan de in de huurovereenkomst vermelde verhuurder en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen. Bij vroegtijdig terugbezorgen, blijft de volle huur gelden.

 

Artikel 3. Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurde bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van €15,- per te laat gekomen uur verschuldigd is met een maximum van 3 uur waarna de kosten van een volle verhuur dag aan €45,- in rekening worden gebracht. Deze verhoging geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

 

Artikel 4. De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en dit te controleren

voor vertrek. De verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Indien zich

technische problemen voordoen tijdens de rit, wordt de huurder geacht zo spoedig mogelijk contact op te

nemen met de verhuurder. De verhuurder zal indien beschikbaar vervangend vervoer bezorgen. Indien niet

 mogelijk zal de verhuurder het verhuurbedrag minus de verstreken periode/verreden kilometers voor de

betreffende voertuig terug betalen aan de huurder.

 

Artikel 5. Bij aflevering van de scooter(s) worden mondeling de gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de

Werking van het voertuig doorgenomen. De gebruiksvoorwaarden en afspraken alsmede alle door verhuurder

gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder(s) te worden opgevolgd en uitgevoerd.

De huurder(s) dient voor zijn vertrek de staat van het gehuurde goed te controleren. De huurder(s) erkent het

omschreven gehuurde goed in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen.

Elk voertuig is voorzien van de vereiste documenten. Deze documenten mogen in geen enkel geval van het

voertuig gescheiden worden.

 

Men vertrekt met een volle brandstoftank en deze is in de prijs inbegrepen. Vanaf de 2de zijn de kosten voor het

bijtanken voor rekening van de huurder(s). Bijtanken dient steeds te gebeuren met EURO 98. Bij terug inleveren

dient de brandstoftank niet volgetankt te worden!

 

Artikel 6. De wegcode stelt dat een kind tot 8 jaar moet vervoerd worden in een geschikt kinderbeveiligingssysteem.

Dat wordt door ons beschikbaar gesteld op eigen risico. Het is uitdrukkelijk verboden en tegen de

Verkeerswetgeving om kinderen tussen de bestuurder en het stuur op de voetplaat te laten staan tijdens het rijden!

Bij een mogelijk ongeval of letsel zullen de kosten niet verhaald kunnen worden op onze BA-verzekering  en is de

bestuurder van dat moment volledig aansprakelijk voor alle mogelijke kosten die kunnen voortkomen uit dit of

ander onverantwoord rijgedrag.

 

Artikel 7. Conform de Nederlandse verkeerswetgeving is het dragen van een helm tijdens het besturen van een

bromfiets 50 cc van zowel klasse A als B verplicht. De verhuurder voorziet helmen met de vereiste EU -keuring.

Bij inbreuken op de wetgeving zoals o.a. het niet of niet correct dragen van de helm tijdens het rijden en daaruit

vloeiende boetes of verwondingen neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich en zijn alle

mogelijke kosten voor rekening van de huurder(s).

 

Het genot van lichte kledij weegt niet op tegen het risico op zware verwondingen bij een ongeval of zelfs een

kleine valpartij. Zo dient men dan ook rekening te houden met de juiste kledingkeuze en schoeisel tijdens het

gebruik van de scooter. Handschoenen, een jas met lange mouwen, een lange broek en schoenen die de enkels

beschermen zijn geen verplichting maar ook geen overbodige voorzorgsmaatregelen.

 

Artikel 8. Het huren van een scooter geschiedt volledig op eigen risico. De verhuurder is dan ook niet aansprakelijk

voor het niet nemen van welke voorzorgsmaatregelen ook. Huurder draagt ten volle de wettelijke

aansprakelijkheid voor alle schade of letsel in welke vorm dan ook ontstaan gedurende de

huurperiode welke door of vanwege huurder met het gehuurde goed aan zichzelf en/of aan derden en/of

(persoonlijke) goederen wordt toegebracht. Huurder zal verhuurder volledig vrijwaren voor welke vorm van schade

of letsel dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan eender welke persoon en/of (persoonlijk) goed en zijn

alle mogelijke kosten volledig voor eigen rekening.

Onze klasse B bromfietsen halen een maximumsnelheid van 45 km/u. Ze mogen op het fietspad rijden op wegen

waar de maximaal toegelaten snelheid 50 km/u is of wanneer anders aangeduid staat. Maar ze moeten op het

fietspad op wegen waar het verkeer sneller mag dan 50 km/u of wanneer anders aangeduid en dit dus buiten de

bebouwde kom. Wanneer er geen fietspadmarkering of aanduiding is, dan rijdt men op de rijweg. Het spreekt voor

zich dat ze de andere weggebruikers niet in gevaar mogen brengen. Ook dient men zich aan de snelheid te

houden bv daar waar 30 km/h staat aangegeven.

 

Dieren meenemen is uitgesloten! 

 

Artikel 9. Huurder dient zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de geldende wetgeving en

verkeersregels en verplicht zich om altijd op een verantwoorde manier met hetgehuurde om te gaan.

Alle herstel-en/of reinigingskosten ten gevolge van oneigenlijk gebruik worden direct in rekening gebracht.

 

Artikel 10. Het is ten strengste verboden om, de scooter zwaarder te belasten dan 160 kg, op het trottoir te

rijden, alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, of andere

omstandigheden te creëren waarbij men zichzelf en of andere verkeersdeelnemers in gevaar brengt.

 

Artikel 11. De huurder dient voor aanvang van de verhuur en ten laatste 10 dagen na reservering het totale

bedrag van de overeenkomst betaald te hebben op bankrekeningnummer NL50RBRB8835157609. Dit t.n.v.

Brommeleute, onder vermelding van de naam van de huurder, gereserveerde datum en factuurnummer.

De reservatie is pas definitief na ontvangst betaling. Bij laattijdige betaling wordt de reservatie geannuleerd.

 

Artikel 12. De borg wordt contant bij aanvang betaald en deze ontvangt u onmiddellijk na de rit bij inlevering

zonder enige schade en in dezelfde staat als waarin het gehuurde is geleverd. Per scooter met toebehoren dient

men een waarborg te betalen, hetgeen courant is in de verhuursector.  Dit om eventuele schade aan het gehuurde

goed geheel of gedeeltelijk al te dekken. Voor een scooter bedraagt de waarborg 200 euro, vanaf 4 scooters blijft de waarborg 600 euro.

 

De contant betaalde waarborg dekt geheel of gedeeltelijk de herstelkosten afhankelijk van de totale kosten.

 

Alsook zal de borg aangewend worden voor de vervanging of huidige nieuwe aankoopwaarde in geval van schade

waarbij ook enkel zichtbare schade meegerekend wordt ongeacht (dit op scooteronderdelen, gps, helm, kinderzitje,

e.a.), ontbrekende onderdelen, verlies en diefstal van onderdelen en andere kosten ten laste van de

huurder.

De verhuurder is gerechtigd door de huurder(s) om het contant betaalde bedrag van de borg en/of de som van

alle waarborgsommen betaald door de huurders die deel uitmaken van dezelfde groep indien nodig geheel of

gedeeltelijk aan te wenden als vergoeding voor de gemaakte kosten en/of schade of vervanging ter waarde van

de huidige nieuwe aankoopwaarde van het beschadigde of gestolen goed. Mocht het totaalbedrag van de

ingehouden borg van alle gezamenlijke huurders samen niet toereikend zijn om de gehele schade te bekostigen

dan zijn alle meerkosten volledig ten laste van de betreffende huurder.

 

Artikel 13. Het gehuurde is WA verzekerd. Eigen risico per gebeurtenis is € 1.000,- De huurder is volledig

aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem. Alle schade (inclusief diefstal), aan het gehuurde of andere

spullen van de verhuurder, hoe ook veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van

schuld door de huurder of van derden komt voor rekening van huurder. De huurder zal de hieruit voortvloeiende

kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en

onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de

schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder.

 

Indien door het gedrag of de wanprestatie van de huurder(s) één of meerdere risico’s en/of waarborgen gedekt door

de verzekeringspolis, zouden geschorst of geannuleerd worden, verbindt de huurder(s) zich er toe de verhuurder

te vrijwaren voor alle schade die ingevolge hiervan in hoofde van de verhuurder zou kunnen ontstaan. In geval

van schade of letsel aan derden, kunnen mogelijke daaruit voortvloeiende kosten verhaald worden op de

Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van de verhuurder naargelang zij deze aanschouwen binnen hun

bepalingen. Eender welke schade aan derden veroorzaakt door de huurder(s) voor zover deze niet gedekt is door

de BA polis of niet ten laste wordt genomen door de BA verzekeraar zijn ten laste van de huurder(s) en zal de

verhuurder hiervan dus volledig gevrijwaard worden voor al deze kosten.

 

 Artikel 14. De huurder dan wel bestuurder is verplicht bij het parkeren de sleutel uit het contactslot te halen,

toebehoren die niet onlosmakelijk met het voertuig verbonden zijn met zich mee te nemen en op slot te zetten

met het meegeleverde slot. De scooters zijn ook allemaal voorzien van een alarm.  De huurder is verantwoordelijk

en aansprakelijk voor het op de juiste manier stallen van het voertuig en een goede en juiste bevestiging aan een

onlosmakelijk object (bijvoorbeeld een lantaarnpaal en vast maken aan het achterwiel). De voertuigen mogen

nimmer en te nooit onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten.

 

Artikel 15. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe

ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van

schuld van de huurder of derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient ter

plekke een schadeformulier ingevuld te worden. Bij diefstal of vermissing is de huurder aansprakelijk voor de

vervangingswaarde van het gehuurde, de huurderving is daarbij niet inbegrepen. De huurder zal de uit bovenstaand

voortvloeiende kosten van herstel danwel of alsmede vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen,

aan de verhuurder vergoeden. Vooruitlopend op de definitieve vergoeding na taxatie, zal alvast het eigen risico

van € 1.000,- zoals genoemd in artikel 13 in rekening worden gebracht en ter plekke dienen te worden voldaan.

Na taxatie dan wel herstel wordt het totale schadebedrag in rekening gebracht, welke per ommegaande dient te

worden voldaan. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade worden niet alleen de kosten van de schade,

maar ook de (minnelijke) incassokosten, rentes en eventuele hieruit voortvloeiende juridische kosten aan de

verhuurder doorberekend.

Artikel 16. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Artikel 17. Verhuurder is ten allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van het huurbedrag.

 

Artikel 18. Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

 

Artikel 19. Kosteloos annuleren is mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de gereserveerde huurdata. Bij annulering korter dan 14 dagen voorafgaand aan de gereserveerde huurdata is de huurder verplicht tot het betalen van 50% van de totale huursom. Bij annulering korter dan 7 dagen voorafgaand aan de gereserveerde huurdata is de huurder verplicht tot het betalen van 100% van de totale huursom. Een wijziging in het aantal deelnemers kan tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de gereserveerde huurdata schriftelijk worden doorgegeven. De verhuurder is te allen tijde zonder opgave van reden gerechtigd de verhuurovereenkomst per direct op te schorten of te annuleren.

 

Artikel 20. Op onze Algemene Huurvoorwaarden en huurovereenkomsten is het nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 21. Enkel de Nederlandse rechtbanken zijn bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in het kader van deze overeenkomst.

Artikel 22. De bestuurder mag geen ontzegging van de rijbevoegdheid hebben in de laatste 5 jaar.

bottom of page